“ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565”

วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 07.00 น. นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายชริน แสนยอดคำ ปศุสัตว์อำเภอเรณูนคร ออกดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ในพื้นที่ ตำบลโพนทอง ตำบลโคกหินแฮ่ ตำบลเรณูใต้ ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและควบคุมการเกิดโรคฯ. จำนวน 845 ตัว เป็นโคจำนวน 623 ตัว เป็นกระบือจำนวน 222 ตัว จำนวนเกษตรกร 523 ราย ณ.สถานที่คอกเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลโพนทอง ตำบลโคกหินแฮ่ ตำบลเรณูใต้ ตำบลนาขาม อำเรณูนคร จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม