"ให้คำแนะนำเกษตรกรในการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดในฟาร์มสุกร"

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังยาง ลงพื้นที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคระบาดสัตว์ในฟาร์มสุกร และระบบการจัดการฟาร์มให้กับกลุ่มตัวแทนเกษตรกร ผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่ อำเภอวังยาง ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองโพธิ์ ต.หนองโพธิ์ อ.วังยาง จ.นครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม