งบทดลองรายเดือน 

***รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ก.ย.66
 ***งบทดลองเดือนกันยายน 2566
***งบทดลองเดือนสิงหาคม 2566
***งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2566
**งบทดลองเดือนมิถุนายน  2566
***งบทดลองเดือนพฤษภาคม  2566
**งบทดลองเดือนเมษายน 2566
**งบทดลองเดือนมีนาคม 2566
**งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2566
**งบทดลองเดือนมกราคม 2566
**งบทดลองเดือนธันวาคม 2565
**งบทดลองเดือนพฤศจิกายน  2565
***งบทดลองเดือนตุลาคม  2565