>การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย (โรคคอบวม) ในกระบือ และโคเนื้อ
ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม, พ.ค.–มิ.ย. 2558  หฤทัย รุ่งเรือง1 ชนินทร์ น่าชม2

 

 >>>การศึกษาผลการเลี้ยงกระบือของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ และพัฒนาการผลิตกระบือในจังหวัดนครพนม      

โดย นายอรรถพล อัครจันทร์ และ นายกมล มโนขันธ์

---------------------------------------------------

      การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย (โรคคอบวม)
ในกระบือ และโคเนื้อ ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ดาวน์โหลด
    หฤทัย รุ่งเรือง

       การสอบสวนหาสาเหตุการแท้งในกระบือระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคม 2555 ที่ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม (The investigation of abortion in buffaloes between September-October 2012 at Tha Bo SongkhramSubdistrict, NakhonPhanom Province )

             หฤทัย รุ่งเรือง 1 , ประหยัด ศรีโคตร 1 , นิวัฒน์ชัย เทพสุนทร 2 , ประกิจ ศรีใสย์ 1


       
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานด้านปศุสัตว์ ของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในอำเภอธาตุพนม โดย นายสมัย ศรีหาญ, นายณฐกร เฉลิมชาติ 

       ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์ในอำเภอธาตุพนม โดย นายสมัย ศรีหาญ, นายณฐกร เฉลิมชาติ