สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2469 มีนายบี๋ เมธาคุณวุฒิ
เป็นสัตวแพทย์จังหวัดคนแรก โดยมีที่ตั้ง สำนักงานอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดนครพนม
( บริเวณหน้าโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยในปัจจุบัน ) ต่อมาย้ายศาลากลางจังหวัดนครพนมไปอยู่ที่
ถนนอภิบาลบัญชา ( ศาลากลางหลังเก่าในปัจจุบัน ) โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตั้งอยู่ชั้น 3
ปี 2534 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมปศุสัตว์ 1,810,000 บาท 
            ในการก่อสร้างอาคารสำนักงาน และก่อสร้างแล้วเสร็จ ได้ย้ายเข้าอยู่เมื่อวันที่
14 กุมภาพันธ์ 2535 โดย นายธำรง วงค์สมบูรณ์ เป็นปศุสัตว์จังหวัดในขณะนั้น
ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราชพัสดุ เนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน 43 ตารางวา ด้านหน้า ติดถนนกลางเมือง
ด้านหลัง ติดถนนอภิบาลบัญชา ทิศเหนือติดถนนสมุทรบรรหาร ทิศใต้ ติดถนนอดุลยทาน
ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.นครพนม  เป็นอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น
( ตามแบบแปลนของ กรมปศุสัตว์ )