ติดตามตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2”

วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปลาปากติดตามตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าสอบถามปัญหาอุปสรรคและมอบเวชภัณฑ์ในโครงการ ของกลุ่มผู้เลี้ยงโคแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกตำบลโคกสว่าง ณ ที่ทำการกลุ่มผู้เลี้ยงโคแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกตำบลโคกสว่าง ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม


 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม