"โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรสำหรับศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ปี 2565"

     วันที่ 6 เมษายน 2565 นายอดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนมมอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมศึกษาดูงานศูนย์ศพก. ต้นแบบ ของนายโพธิ์ทอง โพธิราช ศูนย์ศพก. อำเภอพังโคน ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม