“Kick Off การมอบโฉนดเพื่อการเกษตร เป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2567”
วันที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิด “Kick Off การมอบโฉนดเพื่อการเกษตร เป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2567”
ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม (ส.ป.ก.นครพนม)และงานวันรณรงค์ฟื้นฟูผู้ประสบภัยธรรมชาติโดย มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) โดยนายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดนครพนมร่วมพิธี ณ หอประชุมอำเภอศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม