#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

         "การขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ทุกช่วงวัยอย่างยืน ประจำปี 2566 และ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชราชกุมาร "

         วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายสามารถ อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายนาวา อักษร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม, สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปลาปาก และอำเภอโซนใต้ เข้าร่วมโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ทุกช่วงวัยอย่างยืน ประจำปี 2566 และ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชราชกุมาร ให้บริการ ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า แจกเวชภัณฑ์ ทำหมัน ตอน สุนัข 12 ตัว แมว  15 ตัว เกษตรกรขอรับบริการด้านปศุสัตว์ จำนวน 125 ราย ณ โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม ตำบลมหาชัย  อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม