"ปศุสัตว์นครพนม ติดตาม ตรวจสอบ โครงการ SANOOK Color Food Valley "Diversity of Functional Organic""

   วันที่ 29 มิถุนายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม โดยนายอดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ อุคำพันธ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมด้วยนางคมคาย พรหมประกาย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ลงพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบ โครงการ SANOOK Color Food Valley "Diversity of Functional Organic" ที่เกษตรกรได้รับการสนับสนุนวัสดุปรับปรุงคอกสัตว์ ณ อ.ท่าอุเทน อ.โพนสวรรค์ อ.ปลาปาก และอ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม