#ครอบครัวปศุสัตว์นครพนม ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

“ติดตามตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2”

วันที่ 22 สิงหาคม 2566เวลา 09.00 น. นายสามารถ  อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนมมอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแพง ติดตามตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าสอบถามปัญหาอุปสรรคในโครงการ ของกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อสหกรณ์การเกษตรอำเภอบ้านแพง จำกัด ที่เข้าร่วมโครงการสร้างอาชีพระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรอำเภอบ้านแพงจำกัด  จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม