"เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมในโรงฆ่าสุกร (Surface Swab)"

วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม โดย

นายชริน แสนยอดคำ ปศุสัตว์อำเภอเรณูนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์ อำเภอลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมในโรงฆ่าสุกร

ในเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม