"ติดตาม ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2"

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ติดตามกลุ่มเกษตรกรโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่2 โดยพบปะสมาชิก ให้ความรู้ สอบถามปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นภายในกลุ่ม ณ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม