"ประชุมหารือการจัดทำ BCG model สินค้าเกษรจังหวัดนครพนม"

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม โดยนายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำ BCG model สินค้าเกษรจังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังเก่า)

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม