“ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565”

วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 07.00 น. นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายชริน แสนยอดคำ ปศุสัตว์อำเภอเรณูนคร ออกดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ในพื้นที่ ตำบลเรณูใต้ ตำบลนางาม ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและควบคุมการเกิดโรคฯ. จำนวน 794 ตัว เป็นโคจำนวน 532 ตัว เป็นกระบือจำนวน 262 ตัว ณ.สถานที่คอกเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลเรณูใต้ ตำบลนางาม ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม