"ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2565"

       วันที่ 8 ธันวาคม 2564สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม โดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสงครามรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนประจำปีงบประมาณ 2565 ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม


 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม