รายชื่อ ข้าราชการ พนักงานราชการ และจ้างเหมา ผช.สัตวแพทย์ สนง.ปศจ.นครพนม (2 ต.ค. 66)
 
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ชื่อเล่น เบอร์โทร
1 นายสามารถ   อ่อนสองชั้น ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม โจ้ 061-4791999
        063-5591999
  ฝ่ายบริหารทั่วไป    
2 นางคมคาย  พรหมประกาย หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ไข่ 096-9258462
3 นางสาวชนิกานต์ พรมหัส เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เหมียว 062-9137199
4 นางสาวชวลิดา  คำเพชรดี จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์ เจี๊ยบ 091-8699789
5 นายศิวะ  สาริบุตร นักจัดการงานทั่วไป คิว 087-8552595
6 นางสาวอ่อนอนงค์  คำโส พนักงานทำความสะอาด บุ๋ม 094-8673263
  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์    
7 นายนาวา  อักษร หัวหน้ากุล่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ น้ำ 086-4589723
8 นางสาวสุจิรา ภูกิ่งหิน นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ตาล 095-2075489
9 นางสาวปวีณา  พรหมเมศร์ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน เดีย์ร 061-4858125
10 นายสหัสวรรษ  จ้องสาระ จ้างเหมา ผช.สัตวแพทย์ สกอร์ 063-8603437
  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์    
11 นายประกิจ  ศรีใสย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ประกิจ 081-8792177
12 นางสาวหฤทัย  รุ่งเรือง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ นุช 098-1025972
13 นางพรรณธิดา  ดอนต้อ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ แป้ง 093-4625312
14 นายพนมพร  ปัณโคตร พนักงานขับรถยนต์ อั๋น 089-2764885
15 นางสาวพิมลรัตน์  วรกาล นักวิทยาศาสตร์ เมย์ 092-9124841
16 นายนวพรรษ  เตโช เจ้าพนักงานสัตวบาล เบส 095-6618080
17 นายชนาธิป  ผุดเกตุ จ้างเหมา ผช.สัตวแพทย์ ปูน 062-5254306
  กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์    
18 นายประหยัด  ศรีโคตร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เซฟ 080-4021445
19 นางสาวพึงจิตต์ สุขสมเพียร นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ป่าน 094-7241166
20 นางสาวมริสา  แสงเดชา พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล ปุ๊ 098-1258797
21 นายปกรณ์  มีมูล นักวิชาการสัตวบาล เอก 098-9954462
  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์    
22 นางสาวผุดผ่อง  แสนฝ่าย ปศุสัตว์อำเภอศรีสงคราม (เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส)
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
มล 081-3215639
23 นางสาวจารุวรรณ  วงศ์ชัย นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ตูน 092-8731968
24 นายชาญวิทย์  แสนสุภา เจ้าพนักงานสัตวบาล วิทย์ 093-3214533
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครพนม    
25 นายพัลลภ  นุโพธิ์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครพนม พัลลภ 081-2875226
26 นางสาวกุลธิดา ธนารักษ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ปาล์ม 063-7468302
27 นายประสิทธิ์ชัย  ปาลือชา เจ้าพนักงานสัตวบาล ปุ๊ 087-2352970
28 นายประจักษ์  แสงประจักษ์ จ้างเหมา ผช.สัตวแพทย์ จักษ์ 081-1847243
29 นางสาวศุภลักษณ์  สารธิยากุล จ้างเหมา ผช.สัตวแพทย์ บี 083-3548799
30 นางสาววิจิตรา  โกพลรัตน์ จ้างเหมา ผช.สัตวแพทย์ เปิ้ล 095-1987754
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปลาปาก    
31 นายวสิษฐ์  เหลื่อมเภา ปศุสัตว์อำเภอปลาปาก โก้ 086-2191920
32 นายสุรวิทย์  ชอบจิตร นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หนึ่ง 081-1700364
33 นายโอกาส  โคทังคะ เจ้าพนักงานสัตวบาล โอกาส 086-2335136
34 นางสาวรัตนาพร  พรมกสิกร จ้างเหมา ผช.สัตวแพทย์ นุช 090-4844715
35 นางสาวนิติภรณ์  โคตรตา จ้างเหมา ผช.สัตวแพทย์ โบว์ 095-7819323
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าอุเทน    
36 นายสุพจน์  บุญรัตน์ ปศุสัตว์อำเภอท่าอุเทน แม็ก 086-2203961
37 นายโกศิลย์  แสนฝ่าย เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน โก 061-0305269
38 นายรัฐพล  บุพโลม เจ้าพนักงานสัตวบาล นิก 099-6244805
39 นายอานนท์  บุรีขันธุ์ จ้างเหมา ผช.สัตวแพทย์ เจมส์ 095-7390543
40 นางสาวพัชรียา  สาหัส จ้างเหมา ผช.สัตวแพทย์ นุ่น 090-2891241
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอธาตุพนม    
41 นายศรายุทธ  ดอนต้อ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง ปศุสัตว์อำเภอธาตุพนม
เบนซ์ 064-1642599
42 นางสาวกชณา  เชษฐสิงห์ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ก้อย 092-8909269
43 นายธนากร  เจริญราษฎร์ เจ้าพนักงานสัตวบาล เปียว 087-3602833
44 นายจิรศักดิ์  ธนนันท์ชาบุญมี จ้างเหมา ผช.สัตวแพทย์ นุ้ย 082-0094345
45 นางสาวรสสุคนธ์  แสนปุชุม จ้างเหมา ผช.สัตวแพทย์ ฟ้า 093-4857543
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเรณูนคร    
46 นายชริน  แสนยอดคำ ปศุสัตว์อำเภอเรณูนคร รินทร์ 087-2160337
47 นายณัฐพล  อุทัยวัฒน์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ณัฐ 081-0615813
48 นายวัชรา  เนตรไลย์ จ้างเหมา ผช.สัตวแพทย์ จ๊อจ 098-6046232
49 นายธนพล  เตโช จ้างเหมา ผช.สัตวแพทย์ แฟงค์ 084-9354685
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาแก    
50 นางสาวนงนุช  งอยผาลา ปศุสัตว์อำเภอนาแก นุช 097-3188596
51 นายภพพล  ประเสริฐสังข์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ แบงก์ 085-4567386
52 นางสาวศินิทรา เกษมสานต์ เจ้าพนักงานสัตวบาล พาน 081-8722645
53 นายพิทยา  เชื้อดวงผูย จ้างเหมา ผช.สัตวแพทย์ อั้น 098-1513810
54 นางสาวศิรินาฎ  แสนเมืองโคตร จ้างเหมา ผช.สัตวแพทย์ เนย 061-1590267
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านแพง    
55 นายสิทธิชัย จันทร์เสน่ห์ ปศุสัตว์อำเภอบ้านแพง ทอม 083-4156738
56 นายพชรพงศ์  ลาภยิ่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน แพ็ต 062-0878166
57 นายเปรมชัย  ภูดีทิพย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล โอ๊ต 085-7161798
58 นางสาวเนตรชนก  สาราช จ้างเหมา ผช.สัตวแพทย์ หลิว 093-4899886
59 นายปิ่นทอง  ต้นศรี จ้างเหมา ผช.สัตวแพทย์ ปิ่น 061-0366579
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหว้า    
60 นายสามารถ  ดาวเศรษฐ์ ปศุสัตว์อำเภอนาหว้า แอร์ 087-2235992
61 นางสาววันวิสาข์  วะชุม นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ปู 086-3451880
62 นายเจย์ษฎา อินอุเทน เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน เจย์ 0972367437
63 นางสาวแสงจันทร์  ขรรศร จ้างเหมา ผช.สัตวแพทย์ เมย์ 085-7551341
64 นางสาวศิริประภา  โกษาแสง จ้างเหมา ผช.สัตวแพทย์ จ๊อย 089-2740046
65 นายพัฒนเศรษฐ์  ดาวเศรษฐ์ จ้างเหมา ผช.สัตวแพทย์ ภูมิ 062-6087234
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพนสวรรค์    
66 นายยิ่ง  เปาริสาร สัตวแพทย์อาวุโส
รักษาการในตำแหน่ง ปศุสัตว์อำเภอโพนสวรรค์
ยิ่ง 088-3340717
67 นายเชาว์  ฉายบุญครอง เจ้าพนักงานสัตวบาล เชาว์ 086-2197860
68 นางสาววัลณิกา  ตันปาน จ้างเหมา ผช.สัตวแพทย์ ป้อม 093-4130599
69 นายศิริวัฒนา  ชุติชลานนท์ จ้างเหมา ผช.สัตวแพทย์ โอเล่ย์ 061-3248936
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทม    
70 นายอรรถพล  อัครจันทร์ ปศุสัตว์อำเภอนาทม อรรถ 095-6542002
71 นายพงษ์พัฒน์  พลาโห เจ้าพนักงานสัตวบาล เจน 093-4377337
72 นางสาวอรกนก  จันทรโคตร จ้างเหมา ผช.สัตวแพทย์ แอน 097-3282582
73 นายปรีดา  โคตรภูมี จ้างเหมา ผช.สัตวแพทย์ ปอง 081-0595108
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังยาง    
74 นางณัชชา  ประเสริฐสังข์ ปศุสัตว์อำเภอวังยาง แป๊กกี้ 093-2499445
75 นายสุธี  ธรรมวงศา เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน หนุ่ม 087-9501639
76 นายอดิศักดิ์  ใจแก้ว เจ้าพนักงานสัตวบาล เปี๊ยก 088-4660627
77 นางสาววันดี  คำตั้งหน้า เจ้าพนักงานสัตวบาล น้อย 062-8900224
78 นางสาวเจมจิรา  ปู่บุตรชา จ้างเหมา ผช.สัตวแพทย์ เจน 085-4608702
79 นางสาวนารีรัตน์  มุลเมืองแสน จ้างเหมา ผช.สัตวแพทย์ จิ๊บ 062-4356031
  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสงคราม    
80 นายมงคล  สุ่ยวงษ์  เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่ง ปศุสัตว์อำเภอศรีสงคราม
มงคล 093-5539333
81 นางกัลยา  สุ่ยวงษ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ส้ม 061-0212188
82 นางสาวนิตยา  คัณทักษ์ จ้างเหมา ผช.สัตวแพทย์ อ๊อฟ 063-0190322
83 นางสาวพรมณี  ไชยกา จ้างเหมา ผช.สัตวแพทย์ แอ้ 083-0846843
84 นายนิรุต  สลับสี จ้างเหมา ผช.สัตวแพทย์ เป้อ 086-2325302