>>ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2565
>>ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2561
>>ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2560
>>ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2559
>>ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2558
>>ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2557
>>ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2556
>>ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2555
>>ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2554