ลำดับที่ รับบริการเรื่อง ขั้นตอน หลักฐานที่ใช้
1 เคลื่อนย้ายสัตว์ปีก 1. เขียนคำร้องขอเคลื่อนย้ายตามแบบ ร. 1 1. หนังสือรับรองจากปลายทาง 30 วัน
    2. ตรวจสอบหลักฐาน รัศมี 10 กม. ที่ผ่านมา ไม่พบโรคไข้หวัดนก
    3. ปศุสัตว์จังหวัดอนุญาตเคลื่อนย้าย 2. หนังสืออนุญาตให้ลงเลี้ยงสัตว์ปีกใหม่
      3. ผลการตรวจ AI
      4. หมายเลขทะเบียนยานพาหนะและ
      เส้นทางการเคลื่อนย้าย
 
2 ส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ 1. เขียนแบบฟอร์มส่งตัวอย่าง หรือ 1. สถานที่เลี้ยง
    เบิกอุปกรณ์เก็บตัวอย่าง 2. ประวัติสัตว์
    2. ตรวจรับตัวอย่าง  
 
3 ขออนุญาตตั้งสถานพยาบาลสัตว์ 1. เขียนคำร้อง 1. รูปขนาด 4 x 5 ซม. 4 รูป ( 2 นิ้ว )
    2. ตรวจสอบหลักฐาน 2. ใบรับรองแพทย์
    3. เสียค่าธรรมเนียม 3. สำเนาใบอนุญาตบำบัดโรค
      4. ใบอนุญาตเจ้าของกิจการหรือสัญญาเช่า
      อาคาร
      5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
      6. สำเนาทะเบียนบ้าน
      7. แผนผังสถานที่อนุญาต
 
4 ขอรับรองสถานกักกันสัตว์เพื่อการนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศ 1. เขียนคำร้อง 1. แบบ ตร. 1
    2. ตรวจสอบหลักฐาน 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
      3. สำเนาทะเบียนบ้าน
      4. หนังสือมอบอำนาจ
      5. หนังสือรับรองบริษัทจดทะเบียน
      6. แผนที่ตัวฟาร์ม
      7. รูปถ่ายฟาร์มคอกสัตว์
 
5 จำหน่ายวัคซีน 1. แจ้งความจำนงค์ต้องการซื้อวัคซีน 1. บัตรประจำตัวประชาชน
    2. จ่ายเงินค่าวัคซีนกับเจ้าหน้าที่การเงิน  
    3. รับวัคซีน  
 
6 ขออนุญาตค้าซากสัตว์ 1. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน 1. บัตรประจำตัวประชาชน
    2. เขียนคำร้องตามแบบใบ ร. 1  
    3. เสียค่าธรรมเนียม  
 
7 ขออนุญาตค้าสัตว์ 1. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน 1. บัตรประจำตัวประชาชน
    2. เขียนคำร้องตามแบบใบ ร. 1  
    3. เสียค่าธรรมเนียม  
 
8 ขอใบรับรองประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ 1. เกษตรกรยื่นความจำนงค์ขอใบรับรอง 1. บัตรประจำตัวประชาชน
    การประกอบอาชีพ  
    2. รอรับใบรับรองการประกอบอาชีพ  
    การเลี้ยงสัตว์  
 
9 ขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ 1. เกษตรกรยื่นความจำนงค์ขอขึ้น 1. บัตรประจำตัวประชาชน
    ทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์  
    2. กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม  
    ขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์  
 
10 หนังสืออนุญาตลงลูกไก่ 1. รับคำร้องขอใบมฐฟ. 1 1. ใบคำร้องขอ มฐฟ. 1
    2. ตรวจสอบหลักฐาน 2. ใบประเมินฟาร์ม (อำเภอประเมิน)
    3. ปศุสัตว์จังหวัดอนุญาตลงลูกไก่ 3. ใบองค์ประกอบ 5 ประการ
      ( อำเภอประเมิน)
      4. ผลตรวจโรคของพ่อพันธุ์ - แม่พันธุ์ ( AI)
 
11 ขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม และขอต่ออายุมาตรฐานฟาร์ม 1. รับคำร้องจากผู้ประกอบการ 1. ใบคำร้องขอ มฐฟ. 1
    2. ตรวจสอบหลักฐาน 2. ใบองค์ประกอบ 5 ประการ
    3. รวบรวมเอกสารส่ง สสอ. 1 ( อำเภอประเมิน)
    4. กำหนดวันตรวจร่วมกับ สสอ. 1 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
      4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
      5. สำเนาใบประกาศผู้ผ่านการอบรมผู้
      ประกอบการ
      6. ใบสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม
      7. รูปถ่ายภายในฟาร์ม เช่น ประตูฟาร์ม ,
      ห้องอาหาร , สภาพโรงเรือน ฯลฯ
      8. แผนผังภายในฟาร์มและแผนที่เดินทาง
      ไปฟาร์มพอสังเขป
      9. คืนใบประกาศฉบับเดิม (กรณีขอต่ออายุ
      มาตรฐานฟาร์ม)
      10. ขอต่ออายุมาตรฐานฟาร์มให้ส่งคำร้อง
      ก่อนหมดอายุ 1 เดือน
 
12 ขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ 1. เขียนคำร้องขอต่อใบอนุญาตผลิต 1. คำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์
    อาหารสัตว์ 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
    2. ตรวจสอบหลักฐาน 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
    3. เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสถานที่ผลิต 4. คืนใบขออนุญาตผลิตอาหารสัตว์(ฉบับเดิม)
    อาหารสัตว์  
    4. รวบรวมหลักฐานเสนอปศุสัตว์จังหวัด  
    5. ปศุสัตว์จังหวัดอนุญาตต่อใบอนุญาต  
    ผลิตอาหารสัตว์  
    6. รวบรวมหลักฐานทั้งหมดส่งกรมปศุสัตว์  
    ( สำนักพัฒนาระบบและรับรอง  
    มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์)  
 
13 ขออนุญาตขายอาหารสัตว์และต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ 1. เขียนคำร้องขออนุญาตขายอาหารสัตว์ 1. คำขออนุญาตขายอาหารสัตว์และต่ออายุ
    และต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์
    2. ตรวจสอบหลักฐาน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
    3. ปศุสัตว์จังหวัดอนุญาต 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
      4. แผนที่เดินทางไปร้านขายอาหารสัตว์
      พอสังเขป
      5. กรณีต่ออายุให้คืนใบอนุญาตฉบับเดิม
      6. ค่าธรรมเนียมขออนุญาตขายอาหารสัตว์
      ขายปลีก 100 บาท ขายปลีกและขายส่ง
      300 บาท