๑๑ พฤษภาคม   ๒๕๖๕ นายอดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ อุคำพันธ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.) ส่วนจังหวัด จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕เพื่อพิจารณาคำขอกู้เงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน จำนวน ๑ ราย วงเงินที่ขอกู้ ๔๕๐,๐๐๐ บาท คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติ ตามคำขอกู้เพื่อส่งส่วนกลาง ต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม โดยมีนายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในที่ประชุม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม