วันที่ 28 เมษายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนมได้มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปลาปาก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปลาปากดำเนินกิจกรรมตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ม.4 และ ม.14 ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม