"ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ดำเนินการเก็บตัวอย่างเนื้อสุกร และสิ่งแวดล้อมในโรงฆ่าสุกร (Surface Swab)ในพื้นที่เฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร"

วันที่ 10 มกราคม 2565 นายสัตวแพทย์อดิศร ชาติสุภาพ ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม มอบให้นายศรายุทธ ดอนต้อ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทนปศุสัตว์ อำเภอธาตุพนม ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างเนื้อสุกร และสิ่งแวดล้อมในโรงฆ่าสุกรในเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม