การประชุมชี้แจง และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 4 ของผู้ช่วยตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. นายสุรพล  ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธานในการประชุม ประชุมชี้แจง และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 4 ของผู้ช่วยตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เขต 4 ปศุสัตว์จังหวัด/ปศุสัตว์อำเภอ/ข้าราชการ/พนักงานราชการ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

 

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม