ฝ่ายบริหารทั่วไป

1 นายเชิดชัย   จันทร์ตระกูล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
(หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป)
086 - 2404413
2 นางคมคาย พรหมประกาย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 096 - 9258462
3 นางสาวมริสา   แสงเดชา พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 081 - 3202989
4 นายศิวะ สาริบุตร นักจัดการงานทั่วไป 087 - 8552595
5 นางสาวราตรี เมืองโคตร พนักงานพิมพ์ชั้น 3 089 - 8423741
6 นายพนมพร ปัณโคตร พนักงานขับรถยนต์ 089 - 2764885
7  นายรัชตชาติ สีคะ พนักงานขับรถยนต์
   

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. นายเชิดชัย จันทร์ตระกูล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     1.1 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

     1.2 ควบคุม กำกับดูแล งานสารบรรณ งานธุรการทั่วไป การเงินและบัญชี งานพัสดุครุภัณฑ์ การบริหารงานบุคล

     1.3 งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

     1.4 งานการเงิน การบัญชี

     1.5 งานบริหารบุคคล (คำสั่งบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนระดับ เลื่อนเงินเดือน)

     1.6 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง

     1.7 งานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์

     1.8 การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

     1.9 งานนโยบายประหยัดพลังงานของรัฐบาล

     1.10 ติดต่อประสานงานทั่วไป

     1.11 งานดูแลอาคารสถานที่

     1.12 งานสวัสดิการต่างๆ งานฌาปนกิจสงเคราะห์

     1.13 งานที่ปศุสัตว์จังหวัดมอบหมาย

2. นางคมคาย พรหมประกาย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     2.1 งานธุรการ งานหนังสือทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอน

     2.2 การรับ-ส่ง หนังสือห้องสารบรรณศาลากลางจังหวัด การเสนอแฟ้มงานระหว่างสำนักงานและศาลากลางจังหวัด

     2.3 การจัดประชุม จัดทำวาระการประชุมและจัดทำรายงานการประชุม การร่วมงานพิธีต่างๆ

     2.4 การควบคุมสมุดบันทึกการลา สมุดขออนุญาตไปราชการ สมุดเวรยาม สมุดตรวจเยี่ยม ตรวจสอบการส่งไปรษณีย์             ควบคุมการใช้โทรศัพท์ – โทรสาร

     2.5 งานพัสดุ เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ งานอาคารสถานที่ พัสดุครุภัณฑ์ พิมพ์เอกสารและประสานงานการจัดซื้อ จัดจ้าง            น้ำมันเชื้อเพลิงและซ่อมแซมรถยนต์

     2.6 งานจัดเก็บเอกสารและข้อมูลต่างๆ ของฝ่ายบริหารทั่วไป

     2.7 งานที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปมอบหมาย

     2.8 งานที่ปศุสัตว์จังหวัดมอบหมาย

    

3. นางสาวมริสา แสงเดชา พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

     3.1 งานด้านการเงินการบัญชี

     3.2 งานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์

     3.3 งานฌาปนกิจสงเคราะห์

     3.4 งานกำกับดูแลบริการน้ำดื่ม กาแฟ ห้องประชุม และน้ำดื่มให้ไว้บริการประชาชน

     3.5 รายงานการเงิน/ งบเดือน

     3.6 รายงานการใช้พลังงานประจำเดือน

     3.7 งานที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปมอบหมาย

     3.8 งานที่ปศุสัตว์จังหวัดมอบหมาย

          3.1 งานธุรการ (การลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ, การนำจ่ายผู้รับผิดชอบ)

     3.2 การเสนอแฟ้ม, เสนอสมุดเวรยาม

     3.3 การส่งจดหมาย, พัสดุต่างๆ พร้อมจัดทำหลักฐานการฝากส่งที่สามารถตรวจสอบได้

     3.4 งานสวัสดิการต่างๆ

     3.5 ปิด – เปิด ห้องปศุสัตว์จังหวัด ประตูหน้าต่างสำนักงานหลังจากเลิกงาน

     3.6 การรับ-ส่ง หนังสือห้องสารบรรณศาลากลางจังหวัด การเสนอแฟ้มงานระหว่างสำนักงานและศาลากลางจังหวัด

     3.7 งานที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปมอบหมาย

     3.8 งานที่ปศุสัตว์จังหวัดมอบหมาย

5. นายศิวะ สาริบุตร นักจัดการงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

          5.1 งานสารบรรณ

     5.2 งานบริหารบุคคล (การรับสมัครพนักงานราชการ ลูกจ้าง)

     5.3 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

     5.4 ทำรายงานการประชุม จัดการประชุมประจำเดือนของสำนักงาน

     5.5 ติดต่อประสานงานทั่วไป

     5.6 คำสั่งเวรยามรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน

     5.7 งานที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปมอบหมาย

     5.8 งานที่ปศุสัตว์จังหวัดมอบหมาย

          6.1 ตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยรถยนต์ราชการ ล้างทำความสะอาดพร้อมออกปฏิบัติงาน

          6.2 รายงานความชำรุดชำรุดบกพร่องของรถยนต์ราชการต่อหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

     6.3 ขับรถยนต์ออกปฏิบัติงานตามที่ได้รับคำสั่ง

     6.4 งานทำความสะอาด ตัดแต่ง ตกแต่งต้นไม้ บริเวณสำนักงาน

     6.5 บันทึกผลการปฏิบัติงานทุกครั้งที่ไปปฏิบัติหน้าที่และนำเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทุกเดือน

     6.6 งานที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปมอบหมาย

     6.7 งานที่ปศุสัตว์จังหวัดมอบหมาย

          7.1 ทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน (ช่วงเวลา 07.00 – 08.30 น., 12.00 – 13.00 น., 15.00 – 16.30 น.)

          7.2 รดน้ำต้นไม้ ดูแลสวนหย่อมบริเวณรอบอาคารสำนักงาน (เช้า – เย็น)

     7.3 ช่วยบริการน้ำดื่ม กาแฟ ให้มีไว้บริการตลอดเวลา

     7.4 จัดเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน

     7.5 ทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องสุขาให้น่าใช้ (ช่วงเวลา 10.30 น. และ 14.30 น.)

     7.6 งานที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปมอบหมาย

     7.7 งานที่ปศุสัตว์จังหวัดมอบหมาย

          8.1 ตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยรถยนต์ราชการ ล้างทำความสะอาดพร้อมออกปฏิบัติงาน

          8.2 รายงานความชำรุดบกพร่องของรถยนต์ราชการต่อหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

     8.3 ขับรถยนต์ออกปฏิบัติงานตามที่ได้รับคำสั่ง

     8.4 งานทำความสะอาด ตัดแต่ง ตกแต่งต้นไม้ บริเวณสำนักงาน

     8.5 บันทึกผลการปฏิบัติงานทุกครั้งที่ไปปฏิบัติหน้าที่และนำเสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ทุกเดือน

     8.6 งานที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปมอบหมาย

     8.7 งานที่ปศุสัตว์จังหวัดมอบหมาย