โครงการยกย่องหน่วยงานใสสะอาด ประจำปี ๒๕๖๒

>> หนังสือนำส่ง โครงการยกย่องหน่วยงานใสสะอาดดีเด่นกรมปศุสัตว์  ประจำปี  2562
>> แบบฟอร์มที่ 1 / แบบฟอร์มที่ 2

>> ใบนำส่งไปรษณีนย์

มิติที่ ๑ การปฏิบัติงานตามภารกิจ ภายใต้หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส

๑.๒ บทบาทของผู้บังคับบัญชาในการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใส

๑.๓ ความพยายาม/ ริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส

มิติที่ ๒ การส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ประพฤติตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของราชการ

๒.๑ ส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในการปฏิบัติตามตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต

๒.๒ บทบาทของผู้บังคับบัญชาในการส่งเสริมความมีคุณธรรม จริยธรรม และความมีวินัย ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

๒.๓ จัดสถานที่ทำงานให้เป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่ (Healthy Work Place)

มิติที่ ๓ ด้านการเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในหน่วยงาน และการมีส่วนร่วม

๓.๑ การมีมาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้ทราบ

๓.๒ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ

๓.๓ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

มิติที่ ๔ ด้านการใช้ดุลพินิจ

๔.๑ การลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เช่นการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน

๔.๒ การมีระบบบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส

มิติที่ ๕ ด้านการมีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน

๕.๑ มีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการต่อเรื่องร้อง

๕.๒ มีกลไกป้องกันและต่อต้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน

 

หน้าหลัก

พัฒนาเว็ปไซต์โดย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ถนนกลางเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
::::Tel. 0-4251-1029 โทรสาร 0-4251-1167:::
E -mail : pvlo_kop@dld.go.th, webmaster : chawalida.c@hotmail.com
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน screen resolution 1024 * 768 pixels และ Internet Explorer ตั้งแต่ version 5.5 ขึ้นไป

คณะทำงานพัฒนาเว็บไซต