การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

****หนังสือนำส่งผลการดำเนินงานการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ รอบที่ 2/2561 คลิ๊ก
****หนังสือนำส่งส่งรายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์งานปศุสัตว์ และอินโฟกราฟิก คลิ๊ก
**** หนังสือนำส่งแผนการดำเนินงานการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ รอบที่ 2/2561 คลิ๊ก
****คำสั่ง คลิ๊ก
**** หนังสือแจ้งการดำเนินงาน คลิ๊ก
**** แบบฟอร์ม 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 คลิ๊ก
**** รายงานการประชุม คลิ๊ก
**** ลายมือชื่อผู้เข้าประชุม / ภาพการประชุม คลิ๊ก
**** การสื่อสารผ่าน Face book สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม คลิ๊ก /หน้า Face book คลิ๊ก
**** การสื่อสารผ่านไลน์ คลิ๊ก
**** เผยแพร่ทางเว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม คลิ๊ก
**** ตัวอย่างเอกสารแนบ คลิ๊ก
**** ใบนำส่ง ไปรษณีย์ คลิ๊ก

หลักฐานการเผยแพร่ผ่านสื่อเพื่อการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

เมษายน 2561
1
-โครงการออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ คลิ๊ก
-โครงการออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ คลิ๊ก
2
- โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ คลิ๊ก
3
- การฝึกอบรมโครงการหลักสูตรการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฏีใหม่ 5 ประสาน ปี 2561  คลิ๊ก
4
- ตรวจร้านขายอาหารสัตว์ คลิ๊ก
5
- ฝึกอบรมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  การแปรรูป การตลาดโคเนื้อ คุณภาพสู่อาเซียน คลิ๊ก
6
-รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คลิ๊ก
-รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คลิ๊ก
-รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คลิ๊ก
-รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คลิ๊ก
-รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คลิ๊ก
-รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คลิ๊ก
-รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คลิ๊ก
-รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คลิ๊ก
7
- ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร การเลี้ยงแม่โคพันธุ์ลูกผสม ชุมชนพึ่งตนเอง คลิ๊ก
8
- ประชุมหารือการตลาดโคเนื้อมีชีวิต คลิ๊ก
9
- ออกปฏิบัติงานสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้า และฉีดวัคซีน สุนัข แมว คลิ๊ก
10
- ตรวจร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ในพื้นที่ คลิ๊ก
11
- โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คลิ๊ก
12
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป และการตลาดโคเนื้อคุณภาพสู่อาเซียน ปี พ.ศ. 2561 คลิ๊ก
13
- จัดเวทีประชาคมโครงการไทยนิยมยั้งยืน ทีมงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศระดับตำบล คลิ๊ก
14
- การฝึกปฏิบัติทำแร่ธาตุก้อนและพัฒนาสูตรอาหาร TMR ที่ใช้วัตถุดิบในพื้นที่ คลิ๊ก
- การฝึกปฏิบัติทำแร่ธาตุก้อนและพัฒนาสูตรอาหาร TMR ที่ใช้วัตถุดิบในพื้นที่ คลิ๊ก
- การฝึกปฏิบัติทำแร่ธาตุก้อนและพัฒนาสูตรอาหาร TMR ที่ใช้วัตถุดิบในพื้นที่ คลิ๊ก
15
- โครงการธนาคาร โค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ  คลิ๊ก
16
- โครงการนครพนมแหล่งโคเนื้อลุ่มน้ำโขง คลิ๊ก
17
- ฝึกอบรม หลักสูตร การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในฟาร์มปศุสัตว์ คลิ๊ก
พฤษภาคม 2561
1
- ติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อมฟาร์มสุกร คลิ๊ก
2

- โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  คลิ๊ก

3
- โครงการออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ คลิ๊ก
4
- โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ คลิ๊ก
5
- โครงการนครพนมแหล่งโคเนื้อลุ่มน้ำโขง คลิ๊ก
6
- โครงการปศุสัตว์ OK คลิ๊ก
7
- โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ คลิ๊ก
8
- โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดนครพนม ประจำปี ๒๕๖๑ คลิ๊ก
9
-โครงการไทยนิยมยั่งยืน คลิ๊ก
-โครงการไทยนิยมยั่งยืน คลิ๊ก
10
- กิจกรรมพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครพนม ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คลิ๊ก
11
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรชาวสวนยางพารา คลิ๊ก
12
- โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ คลิ๊ก
- โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ คลิ๊ก
13

- ติดตามตรวจเยี่ยมเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) คลิ๊ก
- ติดตามตรวจเยี่ยมเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) คลิ๊ก

มิถุนายน 2561
1
- ตรวจรับรองโครงการไข่สดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค คลิ๊ก
2
- โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  คลิ๊ก
3
- โครงการออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ คลิ๊ก
- โครงการออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ คลิ๊ก
4
- โครงการไทยนิยมยั่งยืน  คลิ๊ก
5
- โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ คลิ๊ก
6
- ติดตามตรวจเยี่ยมเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) คลิ๊ก
กรกฎาคม 2561
1
- ตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆ่าภายในประเทศ  คลิ๊ก
- ตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆ่าภายในประเทศ  คลิ๊ก
- ตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆ่าภายในประเทศ  คลิ๊ก
- ตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆ่าภายในประเทศ  คลิ๊ก
- ตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆ่าภายในประเทศ  คลิ๊ก
2
- โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  คลิ๊ก
- โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  คลิ๊ก
3
- โครงการออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ คลิ๊ก
4
- โครงการไทยนิยมยั่งยืน  คลิ๊ก
- โครงการไทยนิยมยั่งยืน  คลิ๊ก
5
- โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ คลิ๊ก
6
- โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ คลิ๊ก
7
- ติดตามตรวจเยี่ยมเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) คลิ๊ก
- ติดตามตรวจเยี่ยมเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) คลิ๊ก
 สิงหาคม 2561
1
- ตรวจรับรองโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค คลิ๊ก
2
- โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คลิ๊ก
- โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คลิ๊ก
- โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คลิ๊ก
3
- โครงการออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ คลิ๊ก
- โครงการออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ คลิ๊ก
- โครงการออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ คลิ๊ก
4
โครงการไทยนิยมยั่งยืน  คลิ๊ก
5
โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ คลิ๊ก
6
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ คลิ๊ก
7
ติดตามตรวจเยี่ยมเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) คลิ๊ก
กันยายน 2561
1
- ตรวจติดตามมาตรฐานฟาร์ม คลิ๊ก
2
- โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  คลิ๊ก
- โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  คลิ๊ก
- โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  คลิ๊ก
- โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  คลิ๊ก
- โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  คลิ๊ก
3
- โครงการออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ คลิ๊ก
4
- โครงการไทยนิยมยั่งยืน  คลิ๊ก
5
- โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ คลิ๊ก
6
- โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ คลิ๊ก
7
- ติดตามตรวจเยี่ยมเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) คลิ๊ก

Info Graphic นครพนม
***
โรคที่เกิดกับสัตว์ในช่วงฤดูฝน...
***
 5 โรคในสัตว์กีบคู่ (โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ)
***
โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (ธคก.)
***
ทำอย่างไร??  เมื่อถูกสุนัขกัด...
***
ขั้นตอนการขอรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์
***
ขั้นตอนการรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปศุสัตว์ OK
***
การรับรอง มาตรฐานฟาร์ม เลี้ยงสัตว์...
***
สัตว์ปีก ป่วยตาย...
*** จังหวัดนครพนมรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่ดี
*** การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค

*** การรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์

*** สัตว์ปีกป่วยตามผิดปกติ แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ใกล้บ้านด่วน
***
จังหวัดนครพนมรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่ดี (Good Farming Management, FM)
*** การรณรงค์ฉีดวัควีนป้องกันโรค
*** ข้อห้าม!! ในการฉีดยาคุมกำเนิด ให้กับสุนัข
*** การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ประจำปี พ.ศ.2561
*** โรคพิษสุนัขบ้า ป้องกันได้
*** โครงการปศุสัตว์ OK มาตรฐานการรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์มีกฎเกณฑ์ 4 ข้อ
*** ขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ (ด้านปศุสัตว์)
*** ประโยชน์ของการเลี้ยงหมูหลุม
*** การรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง รอบพิเศษ ครั้งที่ 2/2561 จังหวัดนครพนม
*** การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก
*** ขั้นตอนการจัดการมูลสัตว์ปีก
*** ไข้หวัดนก
*** แนวทางการขออนุญาตเคลื่อนย้าย
*** การขอใบอนุญาตทำการค้าสัตว์ (ร.10) หรือซากสัตว์ (ร.10/1)

หน้าแรก | ข้อมูลองค์กร | ติดต่อหน่วยงาน | แผนที่ | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2560 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 ชื่อหน่วยงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม  ที่อยู่ของหน่วยงาน ถนนกลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ 0-4251-1029  โทรสาร 0-4251-1167  อีเมล์ pvlo_kop@dld.go.th